Organisation

 Organisation

 

Styrelsens uppdrag

 • Fastställa och kommunicera vision och strategier för verksamheten
 • Skapa förutsättningar i enlighet med visionen och strategierna 
 • Fastställa budget
 • Godkänna avsteg från budget
 • Följa upp ekonomi och verksamhetens kvalitet
 • Föreslå medlemsavgifter till stämman. 
 • Fastställa försäkringspolicy
 • Besluta om regler och prissättning för lektioner, kurser, privatridning, tävlingar och medlemsavgifter 
 • Besluta om investeringar
 • Besluta om fasta anställningar och lönesättning
 • Upprättande av anställningsavtal
 • Ansvar för bidragsansökningar och bidragsadministration (kommunala bidrag och tillfälliga bidrag) som avser hela föreningens verksamhet.

Ordförandens uppdrag

 • Sammankalla styrelsen
 • Leda och fördela arbetet inom styrelsen 
 • Utse Brandskyddsansvarig
 • Utse ansvarig för Internkontroll av arbetsmiljön 
 • Utse Personal-ansvarig som bistår ridskolechefen och ansvarar för att samtliga anställda har aktuella anställningsavtal, årlig lönerevision, medarbetarsamtal samt utbildningsplan.

Sekreterarens uppdrag

 • Sekreterare vid styrelsemöten.
 • Administration av föreningens formalia
  (ex. årsmöte och rapporter till Svenska Ridsportförbundet ). 
 • Sammanställa verksamhetsberättelse.

Kassörens uppdrag

 • Ekonomisk uppföljning, rapportering och analys. Löpande rapportering till styrelsen om föreningens ekonomiska situation.
 • Ansvar för att föreningen följer lagar och regler inom ansvarsområdet. 
 • Ansvar för föreningens löneadministration och löneutbetalningar. 
 • Ansvar för föreningens leverantörsbetalningar och fakturering.
 • PUL-ansvarig (medlemsregister)
 • Föreslå styrelsen försäkringspolicy (exklusive hästförsäkringar) samt verkställa i enlighet med styrelsens beslut.

Ridskolans uppdrag

 • Planera, bedriva och utveckla ridskolans verksamhet.
 • Utbildningsansvarig. 
 • Arbetsledare för ridskolans personal och praktikanter. 
 • Rekrytering av extrapersonal och vikarier. 
 • Daglig skötsel och tillsyn av stall, ridhus, paddock och hagar. 
 • Ansvarig för ridskolans hästar. 
 • Foderplanering och foderinköp. 
 • Säkerhetsansvar för ridskolans ryttare och hästar i enlighet med "Säkerhetsanvisningar inom svensk ridsport" (gäller även vid klubbtävlingar) 
 • Föreslå styrelsen regler och prissättning för verksamhetens olika aktiviteter. 
 • Föreslå styrelsen medlemsavgifter.
 • Föreslå styrelsen hästförsäkringspolicy. 
 • Försäkra hästarna i enlighet med fastställd policy.
 • Fakturera lektions- , klubbtävlings- och kursavgifter .
 • Budget- och resultatansvar för ridskolan. 
 • Ansvar för framtagning av löpande likviditetsbudget.
 • Ansvara för bidragsansökningar och bidragsadministration (kommunala bidrag och tillfälliga bidrag) som avser Ridskolans verksamhet. 
 • Ansvara för att medlemsregistret är uppdaterat.
 • Förse styrelsen med Ridskolans del av den årliga verksamhetsberättelsen. 
 • Utse valberedning för ungdomssektionens styrelse.

Tävlingskommitténs uppdrag

 • Arrangera lokala och regionala tävlingar enligt TR
 • Arrangera Pay & Ride 
 • Säkerhetsansvar för ryttare och hästar i enlighet med "Säkerhetsanvisningar inom svensk ridsport" i samband med tävlingar. 
 • Föreslå styrelsen regler och prissättning för verksamhetens olika aktiviteter 
 • Föreslå styrelsen vilka tävlingar som ska ansökas om för kommande period
 • Ansvar för betalning av tävlingsavgifter 
 • Ansvar för att sammanställa underlag till budget per sista oktober samt löpande uppföljning och ekonomisk redovisning
 • Förse styrelsen med TKs del av den årliga verksamhetsberättelsen.

Klubbtävlingskommitténs uppdrag 

 • Arrangera klubbtävlingar och märkestagningar 
 • Föreslå styrelsen regler och prissättning för verksamhetens olika aktiviteter 
 • Ansvar för betalning av tävlingsavgifter 
 • Budget- och resultatansvar för verksamheten
 • Ansvar för att sammanställa underlag till budget per sista oktober samt löpande uppföljning och ekonomisk redovisning.
 • Förse styrelsen med KTKs del av den årliga verksamhetsberättelsen.

Marknadsföring, PR och information - uppdrag

 • Arbeta aktivt för att stärka relationerna med medlemmarna genom information och aktiviteter.
 • Arbeta för att ständigt förbättra informationskanalerna, anslag, hemsida och facebook-grupp.
 • Synliggöra VKRK för en större grupp genom inbjudningar och information om påskshow, tävlingar, läger, ponnyridningar etc. Ex information till digitala vägtavlor.
 • Ansvar för utformning och framtagning av VKRK-folder.
 • Ansvar för sponsring och sponsoraktiviteter.
 • Upprätthålla och skapa relationer med lokala politiker, tjänstemän, leverantörer och journalister.
 • Ansvar för att sammanställa underlag till budget per sista oktober samt löpande uppföljning och ekonomisk redovisning.

Arrangemang och Cafeteria - uppdrag 

 • I samverkan med ridskola och kommittéer hålla cafeterian öppen vid olika former av arrangemang. 
 • I samverkan med övrig verksamhet planera arrangemang och föreslå arrangemang och kostnadsuppskattningar till styrelsen .
 • Ansvar för inköp av mat och dryck vid av styrelsen beslutat inköpsställe.
 • Ansvar för att sammanställa underlag till budget per sista oktober samt löpande uppföljning och ekonomisk redovisning.

IT - uppdrag

 • Bistå föreningen med IT-support avseende det interna nätverket, hemsidan samt uppkoppling mot Equipe-online vid tävlingar.
 • Löpande kommunikation med ridskolan och kommittéerna avseende IT-miljöns behov och funktion.
 • I samverkan med ridskolan och kommittéerna föreslå styrelsen eventuella investeringar och förslag på förbättringar av föreningens IT-miljö.
 •  Ansvar för att sammanställa underlag till budget per sista oktober samt löpande uppföljning och ekonomisk redovisning.

Anläggningskommitténs uppdrag

 • På uppdrag av styrelsen förbereda underlag för investeringar i anläggningen.
 • Verkställa styrelsens beslut om anläggningsinvesteringar.
 • Ansvar för föreningens elavtal samt förslag till styrelsen om förändring .
 • Planera innehåll och organisera "fixardagar".
 • Ansvara för att att material finns för årlig invändig stallmålning.
 • Ansvar för att sammanställa underlag till budget per sista oktober samt löpande uppföljning och ekonomisk redovisning.

Profilkläder - uppdrag

 • Ta fram förslag på klubbkläder och övriga profilprodukter som ska ingå i vår försäljning till medlemmar. 
 • Ansvara för inköp i samråd med styrelsen.
 • Planera försäljningstillfällen i samband med föreningens övriga aktiviteter. Minst ett per termin.
 • Förse kassören med årlig inventering.
 • Förse föreningen med kompletta faktureringsunderlag för gjorda försäljningar.
 • Ansvar för att sammanställa underlag till budget per sista oktober samt löpande uppföljning och ekonomisk redovisning.

Ungdomssektionen US uppdrag
Alla medlemmar upp till 25 år ingår i Ungdomssektionen.

 • Anordna aktiviteter för att skapa gemenskap bland föreningens ungdomar.
 • Anordna rykttävlingar, övernattningar mm för de medlemmar som är upp till 14 år.
 • Arrangera den årliga påskshowen med hjälp av personal och medlemmar .
 • Genom inkomster från ovanstående bidra ekonomiskt till föreningens investeringar i hästar och hästutrustning.
 • Förfoga över 10 000 kr årligen av de samlade intäkterna för att arrangera ungdomsaktivitet som beslutas av US styrelse där samtliga ungdomar i föreningen bjuds in.
 • Ansvar för att sammanställa underlag till budget per sista oktober samt löpande uppföljning och ekonomisk redovisning.

Vilande kommittéer

Kursverksamhetens uppdrag

 • Arrangera kurser.
 • Säkerhetsansvar för ryttare och hästar i enlighet med "Säkerhetsanvisningar inom svensk ridsport" i samband med utbildning. 
 • Föreslå styrelsen regler och prissättning för verksamhetens olika aktiviteter 
 • Fakturera kursavgifter 
 • Ansvar för att sammanställa underlag till budget per sista oktober samt löpande uppföljning och ekonomisk redovisning.

Privatridningens uppdrag

 • Tillvarata privatryttarnas intressen.
 • Arrangera träningstillfällen för privatryttare 
 • Föreslå styrelsen regler och prissättning för ridhusavgifter och eventuellt andra aktivitet direkt riktade mot medlemmar med egen häst. 
 • Fakturering av ridhustider
 • Ansvar för att sammanställa underlag till budget per sista oktober samt löpande uppföljning och ekonomisk redovisning

Lotteriets uppdrag

 • Bedriva lotteriverksamhet
 • Följa de lagar och regler som gäller för lotterier 
 • Ansvar för att sammanställa underlag till budget per sista oktober samt löpande uppföljning och ekonomisk redovisning

Medlemsaktiviteters uppdrag

 • Organisation av medlemsaktiviteter (höskörd, fester, jippon, fixardagar etc.)
 • Profilmaterial 
 • Ansvarar för medlemsinformation (anslag, utskick, hemsida) 
 • Ansvarig för information till nya medlemmar 
 • Ansvar för att sammanställa underlag till budget per sista oktober samt löpande uppföljning och ekonomisk redovisning


 

 

;